Inhalt

Prohlášení o ochraně osobních údajů na základě obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR)

I. zodpovědnost za zpracování osobních dat

II. jméno a adresa osoby pověřené ochranou osobních údajů

III. obecně o zpracování osobních údajů

IV. provoz webové stránky města Plavno a vytváření protokolových souborů

V. užívání cookies

VI. webová analýza pomocí Matomo

VII. informační zpravodaj (newsletter)

VIII. kontaktní formulář a e-mailový kontakt

IX. Registrace získání termínu na evidenci obyvatelstva

X. Registrace databanky spolků

XI. Google Maps

XII. YouTube

XIII. Online žádosti

XIV. Tlačítka sociálních sítí

XV. Práva dotčené osoby

XVI. Prohlášení o ochraně osobních dat k naší prezentaci na Facebooku

I. Zodpovědnost za zpracování osobních údajů

Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů, jakož i národních zákonů o ochraně osobních údajů a dalších právních ustanovení o ochraně osobních údajů nese zodpovědnost za zpracování osobních údajů

Na začátek stránky

II. Jméno a adresa osoby pověřené ochranou osobních údajů

Na začátek stránky

III. Obecně ke zpracování osobních údajů na webové stránce města Plavnon

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje uživatelů našich webových stránek v zásadě pouze do té míry, pokud je to nezbytné pro zajištění funkčnosti našich webových stránek a jejich obsahu a služeb. Zpracování osobních údajů je možné výhradně se souhlasem uživatelů. Výjimkou jsou případy, kdy předchozí získání takového souhlasu není z objektivních důvodů možné a zpracování údajů je umožněno zákonným předpisem.

2.  Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud je vyžadován souhlas se zpracováním osobních údajů dotčené osoby, platí jako právní základ článek 6 odstavec 1 věta 1 ustanovení a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Je-li zpracování osobních údajů nutné k naplnění smlouvy, probíhá toto na základě článku 6 odstavce 1 věty 1 ustanovení b GDPR. Tento základ platí také pro zpracování osobních údajů nezbytných pro provedení předsmluvních opatření.

Zpracování osobních dat za účelem splnění právního závazku města Plavno probíhá na základě článku 6 odstavce 1 věty 1 ustanovení c GDPR.

Právním základem pro případ, kdy životně důležité zájmy dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, je článek 6 odstavec 1 věta 1 ustanovení d GDPR.

Je-li zpracování nutné pro ochranu oprávněného zájmu našeho úřadu nebo třetí strany a zájmy, základní práva a základní svobody dotčené osoby nepřeváží výše zmíněné zájmy, je právním základem pro zpracování osobních údajů článek 6 odstavec 1 věta 1 ustanovení f GDPR.

3. Vymazání osobních údajů a délka jejich uložení

Osobní údaje dotčené osoby jsou smazány či znepřístupněny, jakmile pomine účel jejich uložení. Nad tento rámec může jejich uložení trvat, je-li tak stanoveno evropským či německým zákonodárcem v unijně právních nařízeních, zákonech či jiných předpisech, jimž město Plavno podléhá. K znepřístupnění či vymazání osobních údajů dochází též tehdy, když vyprší jejich úložní lhůta na základě příslušné předepsané normy, s výjimkou případů, kdy je další uložení osobních údajů nezbytné pro uzavření smlouvy či pro smluvní plnění.

Na začátek stránky

IV. Provoz webové stránky města Plavno a vytváření protokolových souborů

1. Description and scope of data processing

Při každém vstupu na naši webovou stránku www.plauen.de zpracovává náš systém automaticky data a informace o systému ve vašem počítači. Při tom jsou shromažďovány následující údaje:

 • jméno serveru
 • přenesené množství dat
 • zkrácený internetový protokol-adresa (anonymizovaná IP-adresa)
 • datum a hodina přístupu
 • cíl požadovaného statutu požadavku
 • webová stránka, ze které se uživatel dostane k serveru
 • používaný přístupový program (Client/Webbrowser)

Data jsou na přechodnou dobu uložena v protokolových souborech našeho systému. Protokolový soubor je soubor, jímž jsou zaznamenávány procesy probíhající v počítačích a sítích. Nedochází k ukládání dat spolu s jinými osobními údaji.

2. Právní základ pro zpracování dat

Právním základem pro přechodné uložení dat a protokolových souborů je článek 6 odstavec 1 věta 1 ustanovení f GDPR.

3. Účel zpracování dat

Přechodné uložení IP adresy systémem je nezbytné, aby bylo možné webovou stránku zpřístupnit vašemu počítači. Z toho důvodu musí IP adresa po dobu trvání spojení zůstat uložena.

K uložení do protokolových souborů dochází, aby byla zajištěna funkčnost webové stránky. Kromě toho nám tato data slouží ke zlepšování webové stránky a k zajištění bezpečí našich informačně technických systémů. V této souvislosti nedochází k vyhodnocování dat pro marketingové účely.

Uvedené účely jsou předpokladem pro náš oprávněný zájem na zpracování dat podle článku 6 odstavce 1 věty 1 ustanovení f GDPR.

4. Trvání uložení

Údaje jsou smazány, jakmile již nejsou nezbytné pro dosažení účelu, za nímž byly získány. V případě evidence dat pro provoz webové stránky se to týká okamžiku, kdy je dotyčné spojení ukončeno. Při uložení dat v protokolových souborech proběhne vymazání nejdéle do tří týdnů. Data protokolu iKISS – webového serveru se mažou automaticky po 7 dnech.

5. Možnost námitky a odstranění

Evidence dat pro zajištění provozu webové stránky a ukládání dat v protokolových souborech jsou pro provoz internetové stránky naprosto nezbytné. Z toho důvodu neexistuje žádná možnost námitky.

Na začátek stránky

V. Používání cookies

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Naše webová stránka používá cookies. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči, resp. internetovým prohlížečem do počítačového systému uživatele. Při vstupu na webovou stránku může být cookie uložen do provozního systému vašeho počítače. Tento cookie obsahuje charakteristický sled znaků, jenž umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při obnoveném vstupu na webovou stránku.

Cookies nepoužíváme, pokud to dále není uvedeno jinak, k webové analýze, ke sledování nebo profilaci. Každý browser nabízí možnost změnit akceptování cookies a obdržená cookies smazat. Pokud browser braní úpravě cookies, pak nejsou dle okolností využitelné všechny funkce příslušné internetové stránky.


Na začátek stránky

VI. Webová analýza pomocí Matomo (dříve PIWIK)

1. Rozsah zpracování osobních dat

Na naší webové stránce využíváme systém Open-source-Software-Tool Matomo (dříve PIWIK) pro analýzu chování našich uživatel§ při surfování. Software uloží cookies do počítače uživatele (ke cookies viz. výše uvedené informace). Pokud uživatel klikne na jednotlivé stránky naší webové stránky, pak se ukládají následující data:

 • zkrácená adresa internetového protokolu (anonymizovaná IP-adresa)
 • Matomo-uživatelská ID návštěvníka
 • časová zóna návštěvníka
 • datum a hodina přístupu
 • data ke geolokaci
 • informace o browseru
 • informace o operačním systému
 • informace o zařazení zařízení (desktop, tablet, televizor apod.)
 • informace o značce a modelu zařízení
 • vyhledávaný titulek URL-stránky vyhledávání – předchozí URL, která poukázala na vyhledanou stránku
 • soubory, které byly označeny a staženy
 • kliknutí na odkazy cílů mimo URL-domény-času ke stažení a generování stránky

Software je nastavený tak, že se IP-adresy ukládají neúplné, označí se pouze 2 byty IP-adresy (např.: 12.168.xxx.xxx). Tímto způsobem už není možné přiřadit zkrácené IP-adrese příslušný počítač, který stránku vyhledával.

Můžete se rozhodnout, jestli se sledováním vaší návštěvy na této webové stránce budete souhlasit:

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů při používání cookies je článek 6 odstavec 1 věta 1 ustanovení f GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Účelem používání technicky nezbytných cookies je zjednodušení webové stránky pro uživatele. Některé funkce naší stránky nemohou být bez použití cookies k dispozici. Pro ně je nezbytné, aby byl prohlížeč opětovně rozeznatelný i po změně stran.

Tento účel je předpokladem pro náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle článku 6 odstavce 1 litery f GDPR.

4. Délka uložení

Údaje jsou smazány, jakmile již dále nejsou nezbytné pro účely našich záznamů. To nastává po 180 dnech.

5. Možnost námitky a odstranění

ookies se ukládají ve vašem počítači a z něj jsou předávány naší straně. Díky tomu máte jako uživatel naprostou kontrolu nad používáním cookies. Pomocí změny nastavení vašeho internetového prohlížeče můžete přenos cookies deaktivovat či omezit. Již uložené cookies mohou být kdykoli vymazány. To může proběhnout i automaticky. Dojde-li k deaktivaci cookies pro naši webovou stránku, je možné, že všechny funkce webové stránky již nebudou plně k dispozici.

Svým uživatelům na našich stránkách nabízíme možnost opt-outu z procesu analýzy. Za tímto účelem musíte kliknout na příslušný odkaz. Tím se do vašeho systému dostane další cookie, který dá signál našemu systému, aby neukládal vaše osobní údaje. Pokud dotyčný cookie mezitím z vlastního systému vymažete, musíte cookie pro opt-out obnovit.

Statistický záznam vaší návštěvy je vypnutý.

Žádáme vás o souhlas se shromažďováním statistických údajů o využívání naší nabídky.

Teprve poté budou vaše zobrazení stránek zaznamenána pomocí cookies a uložena v anonymní podobě.

Zde můžete svůj souhlas kdykoli odvolat.

Pokud souhlasíte se statistickým sběrem, klikněte na následující odkaz:

Další informace o možnostech nastavení soukromí u software Matomo naleznete na tomto odkazu:

Na začátek stránky

VII. Informační zpravodaj (newsletter)

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Naše webová stránka nabízí možnost bezplatného objednání informačního zpravodaje (newsletter). Při přihlášení k odběru informačního zpravodaje jsou nám poskytnuty údaje ze vstupní masky.

Dále jsou při přihlášení shromažďována následující data:

 • vaše e-mailová adresa,
 • datum a čas registrace,
 • výběr typu informačního zpravodaje
 • datum výpovědi,
 • důvod ukončení (dobrovolný),
 • datum odeslání potvrzujícího e-mailu.

Pro zpracování údajů je v průběhu přihlašovacího procesu vyžádán váš souhlas a jste poučeni o ochraně osobních údajů.

V souvislosti se zpracováním údajů pro odesílání informačního zpravodaje nedochází k předávání údajů třetím stranám. Údaje jsou používány výhradně za účelem odesílání informačního zpravodaje.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů o vás po přihlášení k odběru informačního zpravodaje a po poskytnutí vašeho souhlasu je článek 6 odstavec 1 věta 1 ustanovení a GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Získání vaší e-mailové adresy je nutné pro zasílání informačního zpravodaje. Získání dalších osobních údajů v rámci přihlašovacího procesu slouží k tomu, abychom zabránili zneužití služby či uvedené e-mailové adresy.

4. Trvání uložení

Údaje jsou smazány, jakmile již nejsou nezbytné pro dosažení účelu, za nímž byly získány. Vaše e-mailová adresa je tedy uložena tak dlouho, dokud zůstává vaše objednávka informačního zpravodaje aktivní. Ostatní osobní údaje získané v rámci přihlašovacího procesu jsou zpravidla vymazány v lhůtě sedmi dnů.

5. Možnost námitky a odstranění

Objednávku informačního zpravodaje můžete kdykoli vypovědět. Za tímto účelem se v každém informačním zpravodaji nachází příslušný odkaz. Tím je rovněž umožněno odvolání souhlasu s uložením osobních údajů získaných během přihlašovacího procesu.

Na začátek stránky

VIII. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Naše internetová stránka umožňuje registraci po zadání osobních údajů. Údaje jsou vyplněny do vstupní masky, jsou nám předány a uloženy.

V okamžiku registrace se ukládají následující údaje:

 • Jméno*,
 • E-mail*,
 • zpráva*.

* = povinný údaj

Pro zpracování dat je v rámci odesílacího postupu požadován váš souhlas a odkazuje se na prohlášení o ochraně soukromých dat.

Pro kontaktní formulář se pro ukazatel nedostatků mohou sbírat následující údaje (dobrovolné údaje):

 • jméno,
 • telefon,
 • e-mail,
 • informace o chybě
 • obrázky k chybě.

Pro zpracování dat je v rámci odesílacího postupu požadován váš souhlas a odkazuje se na prohlášení o ochraně soukromých dat.

Alternativně je možné navázat kontakt přes poskytnutou e-mailovou adresu. V tomto případě se osobní údaje uživatele/ky, které byly zprostředkovány e-mailem, ukládají.

V této souvislosti nedochází k dalšímu předávání údajů třetím stranám. Údaje se používají výlučně pro zpracování konverzace.


Na začátek stránky

IX. Registrace získání termínu na evidenci obyvatelstva

1. Popis a rozsah zpracování dat

Na naší internetové stránce vám nabízíme možnost, abyste se registrovali se svými osobními údaji. Data se přitom vkládají do zadávací masky, tato data jsou pak předána a u nás uložena.

V okamžiku registrace se ukládají následující data:

 • IP adresa uživatele,
 • datum a hodina registrace

Kromě toho se sbírají a ukládají následující data:

 • datum a čas termínu*
 • jméno*
 • čekací číslo*
 • e-mail

*  = povinný údaj

V rámci registračního procesu je získáno vaše svolení se zpracováním těchto osobních údajů.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je při poskytnutí souhlasu  uživatele článek 6 odstavec 1 věta 1 ustanovení a GDPR.

Slouží-li registrace k naplnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uživatel, či k provedení předsmluvních opatření, je přídavným právním základem pro zpracování údajů článek 6 odstavec 1 věta 1 ustanovení b GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Registrace uživatele/uživatelky je vyžadována pro poskytnutí určitých obsahů a služeb na naší webové stránce.

4. Délka uložení

Údaje jsou smazány, jakmile již nejsou nezbytné pro dosažení účelu, za nímž byly získány. To je v případě údajů získaných během procesu registrace okamžik, kdy je registrace na naší webové stránce zrušena či pozměněna.

Ke smazání dojde po jednom měsíci.

5. Možnost námitky a odstranění

Jako uživatel máte kdykoli možnost registraci ukončit. Uložené údaje o sobě můžete kdykoli pozměnit.

Na začátek stránky

X. Registrace databanky spolků

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Jde o tyto údaje: Na naší internetové stránce vám poskytujeme možnost registrovat se jako spolek za předpokladu uvedení osobních údajů. Data se zadávají do úvodního formuláře a předávají se k nám a u nás se ukládají.

V případě registrace se ukládají následující data:

 • IP-adresa uživatele
 • datum a hodina registrace

Kromě toho se získávají a ukládají následující data:

Databáze spolků

 • jménospolku*
 • PSČ*
 • místo*
 • předseda*
 • uživatelské jméno*
 • heslo*
 • telefon*
 • fax
 • e-mail
 • druh spolku*
 • popis spolku
 • obrazové soubory

*  = povinný údaj

2. Právní základ pro zpracování údajů

Zpracování údajů za probíhá na základě článku 6 odstavce 1 věty 1 ustanovení a GDPR a na základě vámi dobrovolně poskytnutého souhlasu.

Pokud registrace slouží ke splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uživatel nebo pokud slouží k provedení předsmluvních opatření, pak je dodatečným právním základem pro zpracování dat článek 6 odstavec 1 ustanovení PR.

3. Účel zpracování údajů

Registrace uživatele/-ky je nutné pro poskytování určitých obsahů a služeb na našich webových stránkách.

4. Délka uložení

Údaje jsou smazány, jakmile již nejsou nezbytné pro dosažení účelu, za nímž byly získány. To se týká dat získaných během registrace, pokud se registrace na naší internetové stránce zruší nebo bude změněna.

Smazání může provést osoba, která spolek zaregistrovala. Pro smazání použijte jednoduše aktualizační link, kde provedete smazání.

5. Možnost námitky a odstranění

Jako uživatel/-ka máte kdykoliv možnost registrace zrušit. Vámi uložená data můžete kdykoliv nechat změnit.

Změna dat je možná přes zadávací masku aktualizačního linku (je zaslána přes e-mail).

Smazání může provést osoba, která spolek zaregistrovala. Pro smazání použijte jednoduše aktualizační link, kde provedete smazání.

Na začátek stránky

XI. Google Maps

Naše webová stránka využívá mapovou službu Google Maps. K využití jejích funkcí je nezbytné ukládání vaší IP adresy. Tyto informace se zpravidla přenášejí na některý ze serverů Google a tam se ukládají. Město Plavno nemá žádný vliv na přenos těchto údajů.

K používání Google Maps přistupujeme z důvodu snadného nalezení míst, která jsou zmíněna na našich internetových stránkách. To je důvodem pro oprávněný zájem ve smyslu článku 6 odstavce 1 věty 1 ustanovení f GDPR.

Více informací k nakládání s osobními údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů na Google:

Na začátek stránky

XII. YouTube

Integrovali jsme na naši stránku komponenty z YouTube. YouTube je internetový video-portál, který umožňuje bezplatné nahrávání videoklipů a jejich rovněž bezplatné prohlížení, hodnocení a komentování. YouTube nabízí možnost publikovat všechny druhy videí, proto je na tomto internetovém portálu možné zhlédnout jak kompletní filmy a televizní pořady, tak hudební videa, trailery či videa, která vytvořili sami uživatelé.

Každým zobrazením jednotlivé stránky naší webové stránky, na níž jsou integrovány komponenty z YouTube (YouTube videa), je váš internetový prohlížeč konkrétním komponentem YouTube automaticky vyzván ke stažení odpovídajícího komponentu YouTube. Jste-li zároveň na YouTube přihlášeni, rozezná YouTube po zobrazení podstránky, jež obsahuje video z YouTube, kterou konkrétní podstránku jste na našich webových stránkách navštívili, a to bez ohledu na skutečnost, zda jste video z YouTube rozklikli, nebo ne.

Nepřejete-li si zprostředkování těchto informací pro YouTube a Google, můžete mu zabránit, když se před zobrazením našich webových stránek odhlásíte ze svého účtu na YouTube.

Další informace o YouTube jsou k dispozici na https://www.youtube.com/yt/about/de/

Opatření k ochraně osobních údajů na YouTube, která jsou k dispozici na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, objasňují, jaké osobní údaje YouTube a Google získávají a zpracovávají a jak je užívají.

Na začátek stránky

XIII. Online žádosti

Různé úřední procesy můžete vyřídit díky internetovým stránkám města Plavno online. Při tom je v různé míře vyžadováno uvedení osobních údajů, které jsou nezbytné pro zpracování konkrétního požadavku.

Všechny vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovány pouze v souladu s uvedeným účelem a uloženy pouze po dobu jejich úložní lhůty stanovené zákonem.

Na začátek stránky

XIV. Tlačítka sociálních sítí

Pro sdílení obsahů našich online nabídek přes sociální sítě nabízíme tzv. tlačítka sociálních médií. Pro tyto účely jsme poskytli řešení vyvinuté c´t-magazínem, jedná se o „c´t Shariff“, který využíváme. Je to datově konformní tlačítko sociálních médií. Tlačítka nabízená přímo provozovateli sociálních sítí předávají sociálním službám nepřípustným způsobem osobní údaje jako je IP-adresa nebo celé cookies a tím bez vyzvání poskytují přesné údaje o vašem pohybu na internetu, již při stahování webové stránky. K tomuto účelu nemusíte být na příslušné stránce ani registrovaní nebo přihlášení. Naproti tomu vytváří Shariff-tlačítko přímý kontakt mezi sociální sítí a návštěvníkem teprve tehdy, když uživatel aktivně klikne na tlačítko Share. Tím Shariff zabraňuje tomu, abyste na každé navštívené stránce zanechávali digitální stopu a zlepšuje ochranu osobních údajů. Použitím aplikace Shariff můžeme ochraňovat vaše osobních údaje, a přesto integrovat tlačítka pro sociální sharing. Další informace k c´t Shariff najdete na https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Na začátek stránky

XV. Práva dotčené osoby

Dojde-li ke zpracování vašich osobních údajů, stáváte se podle GDPR dotčenou osobou a vzhledem k městu Plavno nabýváte těchto práv:

1. Právo na informaci

Podle článku 15 GDPR můžete od města Plavno požadovat informace o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají.

Vaše právo na informaci může být omezeno v případě, že by pravděpodobně znemožňovalo uskutečnění vědeckých či historických výzkumných nebo statistických účelů nebo je vážně narušovalo a takové omezení je pro splnění výzkumného či statistického účelu nezbytné.

2. Právo na opravu

Podle článku 16 GDPR máte vůči městu Plavno právo na opravu či upřesnění, pokud jsou osobní údaje, jež se vás týkají, nesprávné nebo neúplné. Město Plavno je povinno provést opravu bezodkladně.

Vaše právo na opravu může být omezeno v případě, že by pravděpodobně znemožňovalo uskutečnění vědeckých či historických výzkumných nebo statistických účelů nebo je vážně narušovalo a takové omezení je pro splnění výzkumného či statistického účelu nezbytné.

3. Právo na vymazání

Při dodržení článku 17 GDPR můžete požadovat, aby město Plavno vymazalo osobní údaje, které se vás týkají.

Pokud město Plavno osobní údaje, které se vás týkají, zveřejnilo a je podle článku 17 odstavce 1 GDPR povinno je vymazat, učiní město Plavno se zohledněním použitelných technologií a nákladů na implementaci příslušná opatření, rovněž technického rázu, aby informovalo osoby odpovědné za zpracování osobních údajů, že jste coby dotčená osoba požádal/a o smazání všech odkazů k těmto osobním údajům či kopií a replikací těchto osobních údajů.

4. Právo na omezení zpracování

Při dodržení článku 18 GDPR můžete požadovat omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají.

Vaše právo na omezení zpracování může být omezeno v případě, že by pravděpodobně znemožňovalo uskutečnění vědeckých či historických výzkumných nebo statistických účelů nebo je vážně narušovalo a takové omezení je pro splnění výzkumného či statistického účelu nezbytné.

5. Právo na oznámení

Pokud jste vůči městu Plavno uplatnili své právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, je město Plavno na základě článku 19 GDPR povinno všem příjemcům, jimž byly vaše osobní údaje poskytnuty, oznámit, že došlo k uvedené opravě či vymazání osobních údajů nebo k omezení jejich zpracování, s výjimkou případů, kdy se takové oznámení ukáže jako nemožné nebo vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Vám tím vůči městu Plavno vzniká právo být informován o těchto příjemcích.

6. Právo na přenositelnost údajů

Podle článku 20 GDPR máte právo na to, aby osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli městu Plavno, byly uchovány ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově zpracovatelném formátu. Kromě toho máte právo poskytnout tyto údaje dalším zodpovědným osobám, aniž by vám v tom město Plavno bránilo, pokud

 • zpracování údajů nastalo se souhlasem podle článku 6 odstavce 1 věty 1 ustanovení a GDPR nebo článku 9 odstavce 2 ustanovení a GDPR nebo podle smlouvy na základě článku 6 odstavce 1 věty 1 ustanovení b GDPR a
 • zpracování je uskutečněno formou automatizovaného procesu.

Při vykonávání tohoto práva dále získáváte právo, aby byly osobní údaje, jež se vás týkají, zprostředkovány přímo jednou zodpovědnou osobou druhé zodpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné. Svobody a práva dalších osob tím nesmějí být omezeny.

Právo na přenositelnost údajů se netýká zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro splnění úkolu, jenž je ve veřejném zájmu nebo nastává při výkonu úřední pravomoci, která náleží městu Plavno.

7. Právo na námitku

Podle článku 21 GDPR máte z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, právo kdykoli vyslovit námitku proti zpracování vašich osobních údajů, jež nastalo na základě článku 6 odstavce 1 věty 1 ustanovení e GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu) a článku 6 odstavce 1 věty 1 ustanovení f GDPR (zpracování údajů na základě vyvážení zájmu). Vyslovíte-li námitku, ukončí město Plavno zpracování vašich osobních údajů, s výjimkou případů, kdy může pro zpracování údajů doložit naléhavé ochranné důvody, které převyšují vaše zájmy, práva a svobody, nebo kdy zpracování slouží pro uplatnění, vykonání nebo obranu právních nároků.

Vaše právo na námitku může být omezeno v případě, že by pravděpodobně znemožňovalo uskutečnění vědeckých či historických výzkumných nebo statistických účelů nebo je vážně narušovalo a takové omezení je pro splnění výzkumného či statistického účelu nezbytné.

8. Právo na odvolání uděleného souhlasu ke zpracování osobních údajů

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním vašeho souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování údajů, jež proběhlo na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.

9. Automatické rozhodování v jednotlivém případě včetně profilingu

Při dodržení článku 22 GDPR máte právo nebýt podroben rozhodnutí učiněnému na základě výhradně automatizovaného zpracování (včetně profilingu), které by vůči vám mělo právní důsledky nebo vás podobným způsobem závažně poškozovalo.

10. Právo na stížnost u dozorčího úřadu

Dospějete-li k závěru, že zpracování osobních údajů, jež se vás týkají, není v souladu s GDPR, máte podle článku 77 GDPR právo na stížnost u dozorčího úřadu, obzvláště v členském státě, v němž se nachází vaše místo pobytu, vaše pracovní místo nebo místo, kde došlo k domnělému poškození. Toto právo na stížnost trvá rovněž v případě další administrativní či soudní právní pomoci.

Na začátek stránky

XVI. Prohlášení o ochraně osobních dat k naší prezentaci na Facebooku

Pro informační služby, které zde nabízíme, využíváme technickou platformu a služby Facebooku (poskytovatel v Evropě: Facebook Ireland Limited., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland). Upozorňujeme na to, že pokud využíváte naši Facebookovou stránku a její funkce, zaznamenává Facebook m.j. vaši IP-adresu a další informace, které se ve formě cookies vyskytují ve vašem počítači. Tyto informace používá Facebook k tomu, aby nám jako provozovateli facebookové stránky poskytoval anonymizované statistické informace o využívání naší facebookové stránky. Právním základem pro toto zpracování je pro výše jmenované náš oprávněný zájem podle článku 6 odst. 1 věta 1 GDPR. Bližší informace poskytuje Facebook na následujícím odkazu: https://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

Data získaná v této souvislosti Facebook zpracovává a přenáší je příp. do zemí mimo Evropskou unii. Jaké informace Facebook získává a jak s nimi nakládá, popisuje Facebook ve svém prohlášení o ochraně osobních údajů („datová směrnice“). tam nejdete informace o možnostech nastavení pro reklamní sdělení (https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences). Prohlášení o ochraně osobních údajů od Facebook je možné dohledat na: https://de.facebook.com/about/privacy

Pokud jste na Facebooku přihlášen jako uživatel, nachází se na vašem koncovém zařízení cookies s vaším rozeznáním na Facebooku. Tím je Facebook schopný dohledat, že jste vyhledali naši facebookovou stránku a jak jste ji využívali. To samé platí i pro jiné facebookové stránky. Přes facebooková tlačítka provázaná s webovými stránkami má Facebook navíc možnost zachytit vaši návštěvu na těchto stránkách a přiřazovat je k vašemu facebookovému profilu. Na základě těchto dat mohou být reklamy a obsahy personalizovány a nabízeny. Pokud se tomu chcete vyhnout, měli byste se u Facebooku odhlásit příp. deaktivovat funkci „zůstat přihlášený“, případně smazat cookies a váš browser ukončit a znovu nastartovat. Tímto způsobem můžete smazat facebookové informace, díky kterým je možné vás bezprostředně identifikovat. Tak můžete použít naši facebookovou stránku, aniž by byla vaše facebooková identifikace zřejmá. Pokud využijete interaktivní funkce na stránce (líbí se mi, komentovat, sdílet, zprávy atd.) objeví se přihlašovací maska Facebooku. Pokud se přihlásíte, jste pro Facebook zase identifikovatelným uživatelem.

Informace o využívání cookies a k tomu, jak můžete u Facebooku spravovat stávající informace nebo jak je můžete smazat, najdete na https://www.facebook.com/policies/cookies/

příp. na https://de-de.facebook.com/about/privacy

Další možnost deaktivace a (obnovení) aktivace facebookových cookies nabízí následující preferenční manažeři:

Sledování na mobilních koncových zařízeních můžete navíc zabránit tím, že v menu v „nastavení“ vašeho zařízení nastavíte „reklamní-ID“ vrátit zpět příp. „Ad-ID vrátit zpět“. Reklamní ID je navázané