Navigation

Prohlášení o ochraně osobních údajů na základě obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR)

I. Zodpovědnost za zpracování osobních údajů

Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů, jakož i národních zákonů o ochraně osobních údajů a dalších právních ustanovení o ochraně osobních údajů nese zodpovědnost za zpracování osobních údajů

Město Plavno
Unterer Graben 1
08523 Plauen
Deutschland

Telefonní číslo
0 37 41 / 2 91 - 0
Internetová adresa
www.plauen.de
Na začátek stránky

II. Jméno a adresa osoby pověřené ochranou osobních údajů

Uta Fielitz
Telefonní číslo
0 37 41 / 2 91 - 11 65
Adresa pro návštěvy

Unterer Graben 1
08523 Plauen

Na začátek stránky

III. Obecně ke zpracování osobních údajů na webové stránce města Plavno

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje uživatelů našich webových stránek v zásadě pouze do té míry, pokud je to nezbytné pro zajištění funkčnosti našich webových stránek a jejich obsahu a služeb. Zpracování osobních údajů je možné výhradně se souhlasem uživatelů. Výjimkou jsou případy, kdy předchozí získání takového souhlasu není z objektivních důvodů možné a zpracování údajů je umožněno zákonným předpisem.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud je vyžadován souhlas se zpracováním osobních údajů dotčené osoby, platí jako právní základ článek 6 odstavec 1 věta 1 ustanovení a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Je-li zpracování osobních údajů nutné k naplnění smlouvy, probíhá toto na základě článku 6 odstavce 1 věty 1 ustanovení b GDPR. Tento základ platí také pro zpracování osobních údajů nezbytných pro provedení předsmluvních opatření.

Zpracování osobních dat za účelem splnění právního závazku města Plavno probíhá na základě článku 6 odstavce 1 věty 1 ustanovení c GDPR.

Právním základem pro případ, kdy životně důležité zájmy dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, je článek 6 odstavec 1 věta 1 ustanovení d GDPR.

Je-li zpracování nutné pro ochranu oprávněného zájmu našeho úřadu nebo třetí strany a zájmy, základní práva a základní svobody dotčené osoby nepřeváží výše zmíněné zájmy, je právním základem pro zpracování osobních údajů článek 6 odstavec 1 věta 1 ustanovení f GDPR.

3. Vymazání osobních údajů a délka jejich uložení

Osobní údaje dotčené osoby jsou smazány či znepřístupněny, jakmile pomine účel jejich uložení. Nad tento rámec může jejich uložení trvat, je-li tak stanoveno evropským či německým zákonodárcem v unijně právních nařízeních, zákonech či jiných předpisech, jimž město Plavno podléhá. K znepřístupnění či vymazání osobních údajů dochází též tehdy, když vyprší jejich úložní lhůta na základě příslušné předepsané normy, s výjimkou případů, kdy je další uložení osobních údajů nezbytné pro uzavření smlouvy či pro smluvní plnění.

Na začátek stránky

IV. Provoz webové stránky města Plavno a vytváření protokolových souborů

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Při každém vstupu na naši webovou stránku www.plauen.de zpracovává náš systém automaticky data a informace o systému ve vašem počítači. Při tom jsou shromažďovány následující údaje:

 • IP adresa žádajícího počítače,
 • datum a hodina požadavku,
 • přístupové metody/funkce požadované žádajícím počítačem,
 • zadané hodnoty zprostředkované žádajícím počítačem,
 • přístupový status webového serveru (přenášení souboru, soubor nenalezen apod.),
 • název požadovaného souboru,
 • URL, z níž je soubor vyžadován, resp. v níž byla požadovaná funkce nalezena,
 • rozsah zprostředkovaných dat,
 • informace o typu prohlížeče a o užívané verzi (User-Agent).

Data jsou na přechodnou dobu uložena v protokolových souborech našeho systému. Protokolový soubor je soubor, jímž jsou zaznamenávány procesy probíhající v počítačích a sítích. Nedochází k ukládání dat spolu s jinými osobními údaji.

2. Právní základ pro zpracování dat

Právním základem pro přechodné uložení dat a protokolových souborů je článek 6 odstavec 1 věta 1 ustanovení f GDPR.

3. Účel zpracování dat

Přechodné uložení IP adresy systémem je nezbytné, aby bylo možné webovou stránku zpřístupnit vašemu počítači. Z toho důvodu musí IP adresa po dobu trvání spojení zůstat uložena.

K uložení do protokolových souborů dochází, aby byla zajištěna funkčnost webové stránky. Kromě toho nám tato data slouží ke zlepšování webové stránky a k zajištění bezpečí našich informačně technických systémů. V této souvislosti nedochází k vyhodnocování dat pro marketingové účely.

Uvedené účely jsou předpokladem pro náš oprávněný zájem na zpracování dat podle článku 6 odstavce 1 věty 1 ustanovení f GDPR.

4. Trvání uložení

Údaje jsou smazány, jakmile již nejsou nezbytné pro dosažení účelu, za nímž byly získány. V případě evidence dat pro provoz webové stránky se to týká okamžiku, kdy je dotyčné spojení ukončeno. Při uložení dat v protokolových souborech proběhne vymazání nejdéle do tří týdnů.

5. Možnost námitky a odstranění

Evidence dat pro zajištění provozu webové stránky a ukládání dat v protokolových souborech jsou pro provoz internetové stránky naprosto nezbytné. Z toho důvodu neexistuje žádná možnost námitky.

Na začátek stránky

V. Používání cookies

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Naše webová stránka používá cookies. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči, resp. internetovým prohlížečem do počítačového systému uživatele. Při vstupu na webovou stránku může být cookie uložen do provozního systému vašeho počítače. Tento cookie obsahuje charakteristický sled znaků, jenž umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při obnoveném vstupu na webovou stránku.

Používáme cookies, abychom zajistili uživatelskou vstřícnost naší webové stránky. Některé elementy naší webové stránky vyžadují, aby byl prohlížeč, z něhož se na stránku vstupuje, identifikovatelný i po změně stran.

V cookies se ukládají a předávají následující údaje:

 • nákupní košík obchodu s prospekty,
 • nastavení v online rezervacích pro přenocování,
 • nastavení/filtrování v databázi událostí, systému informování občanů, databázi spolků, databázi podnikatelů, plánu města,
 • letákové brožury na Issuu - https://issuu.com/legal/cookies,

 • rezervace termínu na úřadu evidence obyvatel - session ID,
 • přihlašovací údaje pro databázi spolků a systém termínů jednání,
 • kontaktní formulář.

Údaje o uživatelích získané tímto způsobem jsou pomocí technických preventivních opatření pseudonymizovány. Proto není možné následné přiřazení údajů o uživatelích vstupujících na stránku. Údaje se neukládají zároveň s dalšími osobními údaji uživatelů.

Při vstupu na naši stránku jsou uživatelé pomocí informačního banneru informováni o používání cookies pro analytické účely a odkázáni na poučení o ochraně osobních údajů. K tomu viz kapitola IX.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů při používání cookies je článek 6 odstavec 1 věta 1 ustanovení f GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Účelem používání technicky nezbytných cookies je zjednodušení webové stránky pro uživatele. Některé funkce naší stránky nemohou být bez použití cookies k dispozici. Pro ně je nezbytné, aby byl prohlížeč opětovně rozeznatelný i po změně stran.

Tento účel je předpokladem pro náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle článku 6 odstavce 1 litery f GDPR.

Cookies potřebujeme pro tyto aplikace:

 • obchod s prospekty,
 • online rezervační systém pro přenocování,
 • databáze událostí, databáze spolků, databáze podnikatelů, plán města,
 • rezervace termínu na úřadu evidence obyvatel,
 • informační systém pro občany, systém termínů jednání,
 • kontaktní formulář,
 • letákové brožury na Issuu.

Údaje o uživatelích získané prostřednictvím technicky nezbytných cookies nejsou užívány k vytváření uživatelských profilů.

4. Trvání uložení, možnost námitky a odstranění

Cookies se ukládají v počítači uživatele a z něj jsou předávány naší straně. Proto máte jako uživatel naprostou kontrolu nad používáním cookies. Prostřednictvím změny nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete přenos cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookies mohou být kdykoli vymazány. To může proběhnout rovněž automaticky. Pokud budou cookies pro naši webovou stránku deaktivovány, pravděpodobně již nebude možné plně využívat všechny funkce webové stránky.

Na začátek stránky

VI. Informační zpravodaj (newsletter)

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Naše webová stránka nabízí možnost bezplatného objednání informačního zpravodaje (newsletter). Při přihlášení k odběru informačního zpravodaje jsou nám poskytnuty údaje ze vstupní masky.

Dále jsou při přihlášení shromažďována následující data:

 • vaše e-mailová adresa,
 • datum a čas registrace,
 • výběr typu informačního zpravodaje a četnost odběru,
 • datum výpovědi,
 • důvod ukončení (dobrovolný),
 • datum odeslání potvrzujícího e-mailu.

Pro zpracování údajů je v průběhu přihlašovacího procesu vyžádán váš souhlas a jste poučeni o ochraně osobních údajů.

V souvislosti se zpracováním údajů pro odesílání informačního zpravodaje nedochází k předávání údajů třetím stranám. Údaje jsou používány výhradně za účelem odesílání informačního zpravodaje.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů o vás po přihlášení k odběru informačního zpravodaje a po poskytnutí vašeho souhlasu je článek 6 odstavec 1 věta 1 ustanovení a GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Získání vaší e-mailové adresy je nutné pro zasílání informačního zpravodaje. Získání dalších osobních údajů v rámci přihlašovacího procesu slouží k tomu, abychom zabránili zneužití služby či uvedené e-mailové adresy.

4. Trvání uložení

Údaje jsou smazány, jakmile již nejsou nezbytné pro dosažení účelu, za nímž byly získány. Vaše e-mailová adresa je tedy uložena tak dlouho, dokud zůstává vaše objednávka informačního zpravodaje aktivní. Ostatní osobní údaje získané v rámci přihlašovacího procesu jsou zpravidla vymazány v lhůtě sedmi dnů.

5. Možnost námitky a odstranění

Objednávku informačního zpravodaje můžete kdykoli vypovědět. Za tímto účelem se v každém informačním zpravodaji nachází příslušný odkaz. Tím je rovněž umožněno odvolání souhlasu s uložením osobních údajů získaných během přihlašovacího procesu.

Na začátek stránky

VII. Registrace

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Naše internetová stránka umožňuje registraci po zadání osobních údajů. Údaje jsou vyplněny do vstupní masky, jsou nám předány a uloženy.

V okamžiku registrace se ukládají následující údaje:

 • IP adresa uživatele,
 • datum a čas registrace.

Kromě toho se - v závislosti na účelu registrace - získávají a ukládají následující údaje:

Databáze spolků

 • název spolku*
 • PSČ*
 • místo*
 • předseda*
 • uživatelské jméno*
 • heslo*
 • telefon*
 • fax
 • webová stránka
 • e-mail
 • druh spolku*
 • zapsání spolku
 • obrazové soubory

* = povinný údaj

Přidělení termínu na úřadu evidence obyvatel:

 • datum a čas termínu*
 • jméno*
 • čekací číslo*
 • e-mail

* = povinný údaj

V rámci registračního procesu je získáno vaše svolení se zpracováním těchto osobních údajů.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je při poskytnutí souhlasu uživatele článek 6 odstavec 1 věta 1 ustanovení a GDPR.

Slouží-li registrace k naplnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uživatel, či k provedení předsmluvních opatření, je přídavným právním základem pro zpracování údajů článek 6 odstavec 1 věta 1 ustanovení b GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Registrace uživatele je vyžadována pro poskytnutí určitých obsahů a služeb na naší webové stránce.

4. Délka uložení

Údaje jsou smazány, jakmile již nejsou nezbytné pro dosažení účelu, za nímž byly získány. To je v případě údajů získaných během procesu registrace okamžik, kdy je registrace na naší webové stránce zrušena či pozměněna.

Databáze spolků

V případě databáze spolků dojde ke smazání po požádání o vymazání z databáze spolků.

Přidělení termínu na úřadu evidence obyvatel

V případě přidělení termínu na úřadu evidence obyvatel dojde ke smazání po jednom měsíci.

5. Možnost námitky a odstranění

Jako uživatel máte kdykoli možnost registraci ukončit. Uložené údaje o sobě můžete kdykoli pozměnit.

Databáze spolků

V případě databáze spolků je změna údajů možná ve vstupní masce na www.plauen.de/vereine.

O vymazání údajů je možné požádat prostřednictvím e-mailu na adrese InternetRedaktion@plauen.de.

Na začátek stránky

VIII. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Na naší internetové stránce je k dispozici kontaktní formulář, který je možné využít pro elektronický kontakt s námi. Přistoupí-li uživatel na tuto možnost, ukládají se do vstupní masky údaje, které jsou nám poskytnuty a uloženy. Jde o tyto údaje:

 • jméno*,
 • ulice,
 • PSČ,
 • místo,
 • telefon,
 • fax,
 • e-mail*,
 • věc*,
 • zpráva*.

* = povinný údaj

Pro zpracování údajů je během procesu odesílání vyžádán váš souhlas a jste poučeni o ochraně osobních údajů.

Alternativní možností je kontakt prostřednictvím uvedené e-mailové adresy. V takovém případě se ukládají osobní údaje uživatele zprostředkované e-mailem.

V této souvislosti nedochází k poskytování údajů třetím stranám. Údaje jsou využity výhradně ke zpracování konverzace.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Zpracování údajů za účelem navázání kontaktu s námi probíhá na základě článku 6 odstavce 1 věty 1 ustanovení a GDPR na základě vámi dobrovolně poskytnutého souhlasu.

Zpracování údajů za účelem navázání kontaktu s námi probíhá na základě článku 6 odstavce 1 věty 1 ustanovení a GDPR na základě vámi dobrovolně poskytnutého souhlasu.

3. Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží pouze ke zpracování navázaného kontaktu. V případě kontaktu prostřednictvím e-mailu zde též nutně vzniká oprávněný zájem na zpracování údajů.

Ostatní osobní údaje zpracované během procesu odesílání slouží k tomu, abychom zabránili zneužití formuláře a zajistili bezpečí našeho informačně technického systému.

4. Délka uložení

Údaje jsou smazány, jakmile již nejsou nezbytné pro dosažení účelu, za nímž byly získány. V případě údajů ze vstupní masky a údajů, jež byly poskytnuty prostřednictvím e-mailu, jde o okamžik, kdy je příslušná konverzace s uživatelem ukončena. Konverzace je ukončena, lze-li usoudit, že příslušný předmět zájmu byl dostatečně objasněn.

5. Možnost námitky a odstranění

Máte kdykoli možnost odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Navážete-li s námi kontakt prostřednictvím e-mailu, můžete kdykoli odvolat uložení svých osobních údajů prostřednictvím e-mailu na příslušný odbor správy města Plavno. V takovém případě nemůže konverzace dále pokračovat.

Všechny osobní údaje, které byly uloženy v souvislosti s navázáním kontaktu, jsou v takovém případě smazány.

Na začátek stránky

IX. Webová analýza prostřednictvím Matomo (dříve PIWIK)

1. Rozsah zpracování osobních dat

Na naší stránce používáme Open-Source-Software-Tool Matomo (dříve PIWIK) k analýze chování našich uživatelů při surfování. Software vloží do počítače uživatele jeden cookie (o cookies viz výše v části V). Pokud vstupujete na jednotlivé stránky našich webových stránek, ukládají se následující data:

 • dva byty IP adresy žádajícího systému uživatele,
 • webová stránka, na niž se vstupuje,
 • webová stránka, z níž se uživatel na zobrazovanou stránku dostal (referer),
 • podstránky zobrazované na zobrazené webové stránce,
 • délka setrvání na webové stránce,
 • četnost zobrazení webové stránky.

Software při tom běží výhradně na serverech naší webové stránky. Ukládání osobních údajů uživatelů probíhá pouze zde. K předávání údajů třetím stranám nedochází.

Software je nastaven tak, že se IP adresy neukládají kompletní, ale maskují se dva byty IP adresy (např.: 192.168.xxx.xxx). Díky tomu není možné zkrácenou IP adresu přiřadit k počítači, na němž byly stránky zobrazeny.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních dat uživatelů je článek 6 odstavec 1 věta 1 ustanovení f GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů uživatelů nám umožňuje analýzu jejich chování během surfování. Díky vyhodnocení získaných dat jsme schopni analyzovat informace o využívání jednotlivých komponentů naší webové stránky. To nám pomáhá při neustálém zlepšování naší webové stránky a její uživatelské vstřícnosti. V tomto účelu rovněž spočívá náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle článku 6 odstavce 1 věty 1 ustanovení f GDPR. Díky anonymizaci IP adresy nedochází k narušení zájmů uživatelů na ochraně jejich osobních údajů.

4. Délka uložení

Údaje jsou smazány, jakmile již dále nejsou nezbytné pro účely našich záznamů. To nastává po 180 dnech.

5. Možnost námitky a odstranění

Cookies se ukládají ve vašem počítači a z něj jsou předávány naší straně. Díky tomu máte jako uživatel naprostou kontrolu nad používáním cookies. Pomocí změny nastavení vašeho internetového prohlížeče můžete přenos cookies deaktivovat či omezit. Již uložené cookies mohou být kdykoli vymazány. To může proběhnout i automaticky. Dojde-li k deaktivaci cookies pro naši webovou stránku, je možné, že všechny funkce webové stránky již nebudou plně k dispozici.

Svým uživatelům na našich stránkách nabízíme možnost opt-outu z procesu analýzy. Za tímto účelem musíte kliknout na příslušný odkaz. Tím se do vašeho systému dostane další cookie, který dá signál našemu systému, aby neukládal vaše osobní údaje. Pokud dotyčný cookie mezitím z vlastního systému vymažete, musíte cookie pro opt-out obnovit.

Další informace o možnostech nastavení soukromí u software Matomo naleznete na tomto odkazu:

Na začátek stránky

X. Sociální sítě

Na naší webové stránce se rovněž vyskytují tzv. sociální pluginy. Momentálně se jedná o pluginy služeb pro Facebook a Twitter. Během surfování na stránkách www.plauen.de se na tyto sociální sítě propojené pomocí odkazu žádná data standardně nepřenášejí. Ke kontaktu s některou sociální sítí dochází až po aktivním kliknutí na tlačítko pro sdílení sociální sítě. Při tom se zvolená sociální síť otevře v novém okně a zprostředkovává výhradně následující údaje:

 • adresa aktuální stránky na www.plauen.de
 • název stránky

Při tom dochází k předání URL aktuální stránky jako parametru; URL je adresa jednotlivé webové stránky. Údaje uživatelů se nepředávají. Nemůžeme ovlivnit, zda nebo jak poskytovatelé URL příp. dále vyhodnocují. Bližší informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů konkrétního poskytovatele. Identifikace uživatelského účtu je výlučně v kompetenci dané sociální sítě a není součástí webové stránky www.plauen.de.

V případě, že si nepřejete, aby uvedené sociální sítě získávaly údaje o používání našich webových stránek, neklikejte prosím na uvedená tlačítka.

Na začátek stránky

XI. YouTube

Integrovali jsme na naši stránku komponenty z YouTube. YouTube je internetový video-portál, který umožňuje bezplatné nahrávání videoklipů a jejich rovněž bezplatné prohlížení, hodnocení a komentování. YouTube nabízí možnost publikovat všechny druhy videí, proto je na tomto internetovém portálu možné zhlédnout jak kompletní filmy a televizní pořady, tak hudební videa, trailery či videa, která vytvořili sami uživatelé.

Každým zobrazením jednotlivé stránky naší webové stránky, na níž jsou integrovány komponenty z YouTube (YouTube videa), je váš internetový prohlížeč konkrétním komponentem YouTube automaticky vyzván ke stažení odpovídajícího komponentu YouTube. Jste-li zároveň na YouTube přihlášeni, rozezná YouTube po zobrazení podstránky, jež obsahuje video z YouTube, kterou konkrétní podstránku jste na našich webových stránkách navštívili, a to bez ohledu na skutečnost, zda jste video z YouTube rozklikli, nebo ne.

Nepřejete-li si zprostředkování těchto informací pro YouTube a Google, můžete mu zabránit, když se před zobrazením našich webových stránek odhlásíte ze svého účtu na YouTube.

Další informace o YouTube jsou k dispozici na https://www.youtube.com/yt/about/de/.

Opatření k ochraně osobních údajů na YouTube, která jsou k dispozici na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, objasňují, jaké osobní údaje YouTube a Google získávají a zpracovávají a jak je užívají.

Na začátek stránky

XII. Google Maps

Naše webová stránka využívá mapovou službu Google Maps. K využití jejích funkcí je nezbytné ukládání vaší IP adresy. Tyto informace se zpravidla přenášejí na některý ze serverů Google a tam se ukládají. Město Plavno nemá žádný vliv na přenos těchto údajů.

K používání Google Maps přistupujeme z důvodu snadného nalezení míst, která jsou zmíněna na našich internetových stránkách. To je důvodem pro oprávněný zájem ve smyslu článku 6 odstavce 1 věty 1 ustanovení f GDPR.

Více informací k nakládání s osobními údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů na Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Na začátek stránky

XIII. Online žádosti

Různé úřední procesy můžete vyřídit díky internetovým stránkám města Plavno online. Při tom je v různé míře vyžadováno uvedení osobních údajů, které jsou nezbytné pro zpracování konkrétního požadavku.

Všechny vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovány pouze v souladu s uvedeným účelem a uloženy pouze po dobu jejich úložní lhůty stanovené zákonem.

Na začátek stránky

XIV. Vaše práva dotčené osoby

Dojde-li ke zpracování vašich osobních údajů, stáváte se podle GDPR dotčenou osobou a vzhledem k městu Plavno nabýváte těchto práv:

1. Právo na informaci

Podle článku 15 GDPR můžete od města Plavno požadovat informace o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají.

Vaše právo na informaci může být omezeno v případě, že by pravděpodobně znemožňovalo uskutečnění vědeckých či historických výzkumných nebo statistických účelů nebo je vážně narušovalo a takové omezení je pro splnění výzkumného či statistického účelu nezbytné.

2. Právo na opravu

Podle článku 16 GDPR máte vůči městu Plavno právo na opravu či upřesnění, pokud jsou osobní údaje, jež se vás týkají, nesprávné nebo neúplné. Město Plavno je povinno provést opravu bezodkladně.

Vaše právo na opravu může být omezeno v případě, že by pravděpodobně znemožňovalo uskutečnění vědeckých či historických výzkumných nebo statistických účelů nebo je vážně narušovalo a takové omezení je pro splnění výzkumného či statistického účelu nezbytné.

3. Právo na vymazání

Při dodržení článku 17 GDPR můžete požadovat, aby město Plavno vymazalo osobní údaje, které se vás týkají.

Pokud město Plavno osobní údaje, které se vás týkají, zveřejnilo a je podle článku 17 odstavce 1 GDPR povinno je vymazat, učiní město Plavno se zohledněním použitelných technologií a nákladů na implementaci příslušná opatření, rovněž technického rázu, aby informovalo osoby odpovědné za zpracování osobních údajů, že jste coby dotčená osoba požádal/a o smazání všech odkazů k těmto osobním údajům či kopií a replikací těchto osobních údajů.

4. Právo na omezení zpracování

Při dodržení článku 18 GDPR můžete požadovat omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají.

Vaše právo na omezení zpracování může být omezeno v případě, že by pravděpodobně znemožňovalo uskutečnění vědeckých či historických výzkumných nebo statistických účelů nebo je vážně narušovalo a takové omezení je pro splnění výzkumného či statistického účelu nezbytné.

5. Právo na oznámení

Pokud jste vůči městu Plavno uplatnili své právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, je město Plavno na základě článku 19 GDPR povinno všem příjemcům, jimž byly vaše osobní údaje poskytnuty, oznámit, že došlo k uvedené opravě či vymazání osobních údajů nebo k omezení jejich zpracování, s výjimkou případů, kdy se takové oznámení ukáže jako nemožné nebo vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Vám tím vůči městu Plavno vzniká právo být informován o těchto příjemcích.

6. Právo na přenositelnost údajů

Podle článku 20 GDPR máte právo na to, aby osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli městu Plavno, byly uchovány ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově zpracovatelném formátu. Kromě toho máte právo poskytnout tyto údaje dalším zodpovědným osobám, aniž by vám v tom město Plavno bránilo, pokud

 • zpracování údajů nastalo se souhlasem podle článku 6 odstavce 1 věty 1 ustanovení a GDPR nebo článku 9 odstavce 2 ustanovení a GDPR nebo podle smlouvy na základě článku 6 odstavce 1 věty 1 ustanovení b GDPR a
 • zpracování je uskutečněno formou automatizovaného procesu.

Při vykonávání tohoto práva dále získáváte právo, aby byly osobní údaje, jež se vás týkají, zprostředkovány přímo jednou zodpovědnou osobou druhé zodpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné. Svobody a práva dalších osob tím nesmějí být omezeny.

Právo na přenositelnost údajů se netýká zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro splnění úkolu, jenž je ve veřejném zájmu nebo nastává při výkonu úřední pravomoci, která náleží městu Plavno.

7. Právo na námitku

Podle článku 21 GDPR máte z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, právo kdykoli vyslovit námitku proti zpracování vašich osobních údajů, jež nastalo na základě článku 6 odstavce 1 věty 1 ustanovení e GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu) a článku 6 odstavce 1 věty 1 ustanovení f GDPR (zpracování údajů na základě vyvážení zájmu). Vyslovíte-li námitku, ukončí město Plavno zpracování vašich osobních údajů, s výjimkou případů, kdy může pro zpracování údajů doložit naléhavé ochranné důvody, které převyšují vaše zájmy, práva a svobody, nebo kdy zpracování slouží pro uplatnění, vykonání nebo obranu právních nároků.

Vaše právo na námitku může být omezeno v případě, že by pravděpodobně znemožňovalo uskutečnění vědeckých či historických výzkumných nebo statistických účelů nebo je vážně narušovalo a takové omezení je pro splnění výzkumného či statistického účelu nezbytné.

8. Právo na odvolání uděleného souhlasu ke zpracování osobních údajů

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním vašeho souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování údajů, jež proběhlo na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.

9. Automatické rozhodování v jednotlivém případě včetně profilingu

Při dodržení článku 22 GDPR máte právo nebýt podroben rozhodnutí učiněnému na základě výhradně automatizovaného zpracování (včetně profilingu), které by vůči vám mělo právní důsledky nebo vás podobným způsobem závažně poškozovalo.

10. Právo na stížnost u dozorčího úřadu

Dospějete-li k závěru, že zpracování osobních údajů, jež se vás týkají, není v souladu s GDPR, máte podle článku 77 GDPR právo na stížnost u dozorčího úřadu, obzvláště v členském státě, v němž se nachází vaše místo pobytu, vaše pracovní místo nebo místo, kde došlo k domnělému poškození. Toto právo na stížnost trvá rovněž v případě další administrativní či soudní právní pomoci.

Strana funkcí

Metanavigace